2019-2020 Dance Team Calendar 

February

21-22            Revolution Dance Competition

March

20-22            Star Power Dance Competition

April

3-5                Legacy Dance Competition

May

28                 Dance rehearsal at Herculaneum 6-8

30                 Recital 12:00

July

12-15            Star Power Nationals